Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Spoločnosť KMEŤ Elektro , spol. s r.o.,so sídlom Priechod 130, 976 11 Priechod, Slovenská republika, IČO: 47 399 571 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25063/S (ďalej len “KMEŤ Elektro”), ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb, týmto informuje o spôsoboch, účeloch a rozsahu spracúvania osobných údajov spoločnosťou KMEŤ Elektro , vrátane rozsahu práv dotknutých osôb, súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov.

KMEŤ Elektro  spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len “Právne predpisy o ochrane osobných údajov”).

 

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov:

KMEŤ Elektro spracúva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, pričom tieto osobné údaje KMEŤ Elektrozhromažďuje a spracúva len na stanovený účel, v nevyhnutnom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu, respektíve po dobu nevyhnutne potrebnú.

KMEŤ Elektrospracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté, a to tak, aby sa dosiahol účel, pre ktoré sú spracúvané.

KMEŤ Elektro spracúva osobné údaje najmä na účely plnenia zmluvy a poskytovania služieb, zabezpečenie prevádzkových činností, na účtovné a daňové účely, na účely plnenie právneho záväzku,vymáhania pohľadávok, ochrany majetku.

Kategórie osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú:

 • objednávatelia, príjemcoviaslužby, dodávatelia tovarov a služieb, osoby, ktoré účtujú KMEŤ Elektro a osoby, ktorým je účtované zo strany KMEŤ Elektro a ich zástupcovia, príjemcovia obchodnej ponuky, zamestnanci, subdodávatelia, zamestnanci subdodávateľa.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • plnenie zákonnej povinnosti (napr. vedenie a spracovanie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy plnenie povinností pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci),
 • plnenie zmluvných povinností (napr. poskytovanie služby, dodanie tovaru, vykonanie diela),
 • oprávnené záujmy KMEŤ Elektro(napr.obchodné rokovania,obchodná ponuka služieb, obchodná korešpondencia,reklamačné konania, vymáhanie pohľadávok, ochrana majetku, kontrola plnenia zmluvných záväzkov, kontrola plnenia pracovných úloh, kontrola kvality a pod. .

Rozsah spracúvania osobných údajov:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo,e-mail, telefónne číslo, kontaktná osoba, miesto podnikania (sídlo) alebo bydlisko, doručovacia adresa, číslo bankového účtu, pracovné zaradenie, dosiahnutá kvalifikácia a pod.

 

Zdroje osobných údajov:

KMEŤ Elektrozískava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovania o uzavretí zmluvy, príp. od tretích osôb, ďalej od zmluvných (obchodných) partnerov (klientov) a to v súvislosti so službami, ktoré KMEŤ Elektroposkytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

KMEŤ Elektroinformuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebné na poskytnutie konkrétnej služby, vykonanie diela, dodanie tovaru a kedy je naopak dobrovoľné, avšak poskytnutie takýchto osobných údajov uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi dotknutou osobou a KMEŤ Elektroa tiež významne zefektívňuje poskytovanie služieb.

 

Zabezpečenie osobných údajov:

KMEŤ Elektrozaisťuje bezpečnosť osobných údajov a prijala potrebné technické a organizačné opatrenia tak, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

Prístup k osobným údajom a ich spracúvaniu je umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie (poverenie) pracovať s osobnými údajmi.

Zamestnanci a iné oprávnené osoby sú v oblasti nakladania s osobnými údajmi a spracúvania osobných údajov vyškolení a podliehajú systému vnútornej kontroly.

Subjekty, ktoré s KMEŤ Elektro vstupujú do zmluvných vzťahov, sú náležite poučené o povahe osobných údajov a v prípade, že s osobnými údajmi nakladajú, sú tiež zmluvne zaviazané k tomu, aby spracovávali osobné údaje v súlade s Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Spracovatelia osobných údajov (sprostredkovatelia) a príjemcovia osobných údajov:

Prioritou KMEŤ Elektroje neposkytovať osobné údaje žiadnej ďalšej strane za inými účelom, ktorý by nesúvisel s poskytovaním služiebKMEŤ Elektro.

Osobné údaje však môžu byť na zabezpečenie vyššie popísaných účelov, popri spoločnosti KMEŤ Elektroa jej zamestnancoch, odovzdané tiež ďalším subjektom:

 • osobné údaje sú poskytované zo strany KMEŤ Elektro subjektom, ktoré vykonávajú svoju právomocza účelom plnenia zákonných povinností,
 • subjektom, zabezpečujúcim výkon práva a orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom a orgánom pri uplatňovaní právnych predpisov,
 • spracovateľom osobných údajov (sprostredkovateľom)-subjektom, ktorí majú
  s KMEŤ Elektrouzatvorený zmluvný vzťah, v rámci ktorého zabezpečujú pre KMEŤ Elektro
 • služby
  a za účelom poskytovania týchto služieb potom spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy o spracúvaní a ochrane osobných údajov jedná sa potom najmä o tieto subjekty: subdodávatelia za účelom plnenia zmluvy, ktoré sú v zmluvnom vzťahu na vykonávanie služieb pre KMEŤ Elektroalebo v mene KMEŤ Elektro (sprostredkovatelia),s ktorými KMEŤ Elektro uzatvorila príslušné zmluvy o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ďalšie osoby a inštitúcie, ktoré majú právo získavať a spracúvať osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov,
 • ďalším prevádzkovateľom, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom plnenia zmluvných záväzkov (poisťovne, banky a i.),
 • osobné údaje sú odovzdávané do zahraničia len za účelom plnenia zmluvných a právnych povinností.

 

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo:

 • byť informovaná a mať prístup k svojim spracúvaným osobným údajom (právo byť informovaný a právo na prístupk údajom podľa čl. 15 GDPR),
 • dosiahnuť opravu nepresných osobných údajov (právo na opravu podľa čl. 16 GDPR),
 • dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR),
 • dosiahnuť obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR),
 • získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla (právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane profilovania alebo na základe plnenia úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa čl. 21 GDPR).

Vyššie uvedené práva môže dotknutá osoba uplatniť za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky.

V prípade, že bol osobný údaj spracúvaný na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať bez toho, aby odvolanie súhlasu ovplyvnilo zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Uplatnenie práv dotknutých osôb:

Ak má dotknutá osoba záujem uplatniť svoje právo alebo odvolať svoj explicitne poskytnutý súhlas, pošle žiadosť KMEŤ Elektro, v ktorej uvedie predmet svojej žiadosti, najmä aké právo chce uplatniť, tak, aby KMEŤ Elektromohla podniknúť kroky potrebné pre rešpektovanie tohto práva.

 

Upozorňujeme, že v prípade kontaktovania KMEŤ Elektroprostredníctvom nezašifrovaného e-mailu, nemusí byť zaručená dôvernosť prenášaných informácií a môže dôjsť k tomu, že nezašifrované e-maily budú čítané tretími stranami, ktoré nemajú oprávnenie.

Žiadosť dotknutej osoby možno KMEŤ Elektrodoručiť týmito spôsobmi:

písomne na adresu sídla

e-mailom na adresu radoslav.kmet@kmetelektro.sk

V prípade, keď má KMEŤ Elektrooznámiť informácie, týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej osoby, je KMEŤ Elektro oprávnená vyžiadať si potvrdenie identity dotknutej osoby podávajúcej žiadosť, aby mohla KMEŤ Elektroposúdiť oprávnenosť podanej žiadosti a zabezpečiť ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ je presvedčená, že jej práva boli porušené.